1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού
 • Η  εταιρεία με την επωνυμία «JOY BLUE AE», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θερμοπύλων 54 και εκπροσωπείται νόμιμα (στο εξής «ENJOY FASHION POINT»), σε συνεργασία με την ατομική επιχείρηση «Ασβεστάς Γεώργιος Νικόλαος» και τον δ.τ. «FLIPNEWMEDIA» που δραστηριοποιείται στο διαφημιστικό κλάδο και εδρεύει στην οδό Αναπαύσεως 51-53, Τ.Κ. 15235, Βριλήσσια, με Α.Φ.Μ. 124446591 ΔΟΥ: Χαλανδρίου, (εφεξής καλούμενη «FLIPNEWMEDIA») (από κοινού δε καλούμενες ως «οι Διοργανώτριες Εταιρείες») διοργανώνουν τον διαγωνισμό Το καλοκαίρι πλησιάζει & η Enjoy Fashion Point το γιορτάζει! (εφεξής ο «Διαγωνισμός»).
 1. Διάρκεια Διαγωνισμού
 • Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα που αρχίζει την 6η Ιουνίου 2019 και ώρα 18:00 και θα ολοκληρωθεί την 20η Ιουνίου 2019 και ώρα 12:59 (εφεξής «Διάρκεια του Διαγωνισμού»).
 • Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη της Διάρκειας του Διαγωνισμού καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα δεσμεύει τις Διοργανώτριες Εταιρείες ως προς το εμπρόθεσμο της συμμετοχής.
 1. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό
 • Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν στην Ελλάδα ενώ εξαιρούνται οι εργαζόμενοι των Διοργανώτριων εταιρειών καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς έως δεύτερο βαθμό. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντων ή/και υπηρεσιών της ENJOY FASHION POINT ή της FLIPNEWMEDIA.
 1. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό
  • Για να συμμετέχετε στο Διαγωνισμό θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1: Ακολούθησε τη σελίδα μας @enjoyfashionpoint

Βήμα 2: Κάνε tag μία φίλη σου κάτω από το post του Διαγωνισμού

 • Με την συμμετοχή του στο Διαγωνισμό ο συμμετέχων δηλώνει ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους Συμμετοχής του Διαγωνισμού.
 • Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν υποβληθεί εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού και στις οποίες οι διαγωνιζόμενοι έχουν τηρήσει τη διαδικασία συμμετοχής που περιγράφεται ανωτέρω και έχουν αποδεχθεί τους όρους του διαγωνισμού.
 • Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων παρέχει δικαίωμα στις Διοργανώτριες Εταιρείες να ακυρώσει την συμμετοχή τους στην Κλήρωση. Κάθε συμμετέχων δηλώνει ρητώς ότι τα δηλωθέντα προσωπικά στοιχεία ανήκουν στον ίδιο και δεν προσβάλλει προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου.
 1. Δώρα
 • Τα δώρα κάθε Διαγωνισμού είναι το σετ της φωτογραφίας και ένα επιπλέον ρούχο ίσης αξίας για την φιλη της νικήτρης.
 1. Τρόπος ανάδειξης νικητών Διαγωνισμού και παραλαβή δώρου
  • Οι νικητές των δώρων θα αναδειχθούν με ηλεκτρονική κλήρωση που θα διεξαχθεί στις 27 Ιουνίου 2019 στα γραφεία της FLIPNEWMEDIA. Το διαδικτυακό εργαλείο κλήρωσης που θα χρησιμοποιηθεί είναι τοhttps://commentpicker.com/
  • Οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω προσωπικού μηνύματος στο Instagram προφίλ μέσω του οποίου συμμετείχαν. Κάθε νικητής θα πρέπει να καλέσει στον τηλεφωνικό αριθμό που θα αναφέρεται στο μήνυμα για να δηλώσει το είδος του προϊόντος που επιθυμεί, καθώς και την ταχυδρομική διεύθυνση στην οποία θα του σταλούν τα προϊόντα.
  • Για την παραλαβή των δώρων, οι νικητές θα πρέπει να παρέχουν στις Διοργανώτριες Εταιρείες την ταχυδρομική διεύθυνση (ή τις ταχυδρομικές διευθύνσεις) στην οποία θα τους αποσταλούν τα δώρα. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τις Διοργανώτριες Εταιρείες. Το κάθε δώρο είναι προσωπικό, δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα και δεν μεταβιβάζεται.
  • Οι Διοργανώτριες Εταιρείες oυδεμία ευθύνη φέρουν για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που κάποιος νικητής δεν εντοπισθεί παρά τις εύλογες προσπάθειες των Διοργανώτριων Εταιρειών εντός 10 εργάσιμων ημερών, ή εάν ακυρωθεί η συμμετοχή του, οι Διοργανώτριες Εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να τον κηρύξουν έκπτωτο και να διαθέσουν το δώρο σε αναπληρωματικό νικητή.
 2. Πρόσβαση στο διαδίκτυο
 • Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό  προϋποθέτει πρόσβαση των συμμετεχόντων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι Διοργανώτριες εταιρίες δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιαδήποτε ενδιαφερόμενο/η αναφορικά με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό. Οι Διοργανώτριες Εταιρείες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων – χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι Διοργανώτριες Εταιρείες θεωρούν ότι κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος και έχει τον αποκλειστικό έλεγχο των προσωπικών στοιχείων που δηλώνει. Οι Διοργανώτριες Εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να αποκλείσουν από το Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, πρόσωπα που, κατά την άποψη τους, είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους ή παραβούν κάποιον από τους όρους του παρόντος άρθρου. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η συνεργασία με άλλα πρόσωπα, η χρήση συσκευών, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, και ούτω καθεξής.
 1. Συλλογή και Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
  • Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και μετά τη λήξη αυτού, η ENJOYFASHIONPOINT ως Υπεύθυνος επεξεργασίας και η FLIPNEWMEDIA ως Εκτελών την επεξεργασία θα συλλέξουν και θα επεξεργαστούν τα δηλωθέντα στοιχεία των συμμετεχόντων, σε συμμόρφωση με το νέο Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679/ΕΕ «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» όπως εκάστοτε ισχύει (εφεξής «ο Κανονισμός»), με σκοπό την προσήκουσα διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών και την απόδοση των δώρων σε αυτούς.
  • Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, κάθε συμμετέχων παρέχει τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του στις Διοργανώτριες Εταιρείες να τηρούν σε ηλεκτρονικό ή μη αρχείο και να επεξεργάζονται, κατά την κρίση τους και το Νόμο, τα προσωπικά του στοιχεία αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της προσήκουσας διεξαγωγής του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών και την απόδοση των δώρων σε αυτούς.
  • Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα, καθώς και το δικαίωμα να ενημερωθεί σχετικά με τις πληροφορίες που τηρούνται από τις Διοργανώτριες Εταιρείες για αυτόν/ή και να λάβει αντίγραφο αυτών, το δικαίωμα να διορθώσει ή/και να διαγράψει κάποια ή όλα τα προσωπικά του δεδομένα, καθώς και να προβάλει αντιρρήσεις για την περαιτέρω επεξεργασία τους. Επίσης, έχει το δικαίωμα να ζητήσει να περιοριστούν οι πληροφορίες που έχουν οι Διοργανώτριες Εταιρείες για αυτόν/ή ή/και οι σκοποί της επεξεργασίας τους. Για την άσκηση των δικαιωμάτων του κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνεί με την ENJOYFASHIONPOINTταχυδρομικώς στη διεύθυνση Θερμοπυλών 54, Αθήνα 10436, ή τηλεφωνικώς στο 210 2588794.
  • Οι Διοργανώτριες Εταιρείες έχουν το δικαίωμα να διαβιβάζουν τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε συνδεδεμένες με αυτές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς και σε συνεργαζόμενες εταιρείες σε συνεργασία με τις οποίες εξασφαλίζεται η προσήκουσα διεξαγωγή του Διαγωνισμού, για λόγους λειτουργικής εξυπηρέτησης του Διαγωνισμού ή για στατιστικούς λόγους.Οι διαβιβάσεις αυτές πραγματοποιούνται πάντα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας.
 2. Ευθύνη Διοργανώτριων Εταιρειών
 • Μετά την παραλαβή του δώρου οι νικητές ουδεμία άλλη αξίωση ή εν γένει απαίτηση θα διατηρούν κατά των Διοργανώτριων Εταιρειών. Οι Διοργανώτριες Εταιρείες δεν υπέχουν καμία ευθύνη προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για τυχόν ελάττωμα του δώρου ή για οποιαδήποτε ζημία ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα του Διαγωνισμού.
 1. Ευθύνη Συμμετεχόντων
 • Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών και σε περίπτωση που προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια που περιέχει δόλο, όσον αφορά στη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, αποβάλλεται άμεσα από αυτόν από τις Διοργανώτριες  Εταιρείες, οι οποίες δικαιούνται να προβούν σε κάθε νόμιμη και πρόσφορη ενέργεια εναντίον του. Οι Διοργανώτριες Εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώνουν συμμετοχές ενδιαφερόμενων στο Διαγωνισμό, μεταξύ άλλων και σε περίπτωση που ο συμμετέχων προσβάλλει την εικόνα ή/και τη φήμη των Διοργανώτριων Εταιρειών, ή/και τα ήθη γενικότερα κ.λ.π.
 1. Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία
 • Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των Διοργανώτριων Εταιρειών. H δε αποδοχή των παρόντων όρων συνεπάγεται την παραίτηση των συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση έναντι αυτών.

 

 1. Λοιποί Όροι

12.1. Οι Διοργανώτριες Εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα (α) να αναστείλουν προσωρινά ή να ματαιώσουν το Διαγωνισμό, σε περίπτωση που προκύψουν τεχνικά ή άλλα προβλήματα ή απρόβλεπτες περιστάσεις εκτός της εύλογης δυνατότητας ελέγχου τους, που μπορεί να βλάψουν την ακεραιότητα της διεξαγωγής του και (β) να τροποποιήσουν χωρίς ειδοποίηση, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, τους παρόντες όρους του Διαγωνισμού εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, τηρώντας όρους διαφάνειας και αντικειμενικότητας. Η αναστολή/ματαίωση του Διαγωνισμού και/ή κάθε τροποποίηση των όρων του Διαγωνισμού θα ανακοινώνονται εγγράφως και θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα https://enjoyfashionpoint.gr/

Στην περίπτωση αυτή οι Διοργανώτριες Εταιρείες δεν θα υπέχουν οποιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση οιουδήποτε προσώπου και σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνονται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν αναστολή, διακοπή, ή δυσλειτουργία του Διαγωνισμού.

12.2. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Συμμετοχής και των τυχόν πρόσθετων προϋποθέσεων που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι των Διοργανώτριων Εταιρειών.

 

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία
 • Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με τον Διαγωνισμό που ενδέχεται να προκύψει, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με το Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες μπορούν να απευθύνονται στη FLIPNEWMEDIA στο τηλεφωνικό κέντρο 213 0312077

Ιδιωτικό Απόρρητο

 1. Η JOY BLUE AE ως υπεύθυνη επεξεργασίας, διατηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα πελατών που έχουν δηλωθεί στις παραγγελίες προϊοντων της μέσω διαδικτύου. Σε αυτά δεν περιλαμβάνονται ειδικές κατηγορίες δεδομένων όπως καθορίζονται στον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων («Γενικός Κανονισμός»). Αποδέκτης των στοιχείων αυτών είναι η ίδια ως άνω εταιρεία JOY BLUE Α.Ε η οποία έχει αναλάβει μεταξύ άλλων την καταχώριση, ενημέρωση, επικαιροποίηση και διατήρηση της βάσης δεδομένων.
 2. Κατά την καταχώριση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων η JOY BLUE, το προσωπικό της και τυχόν προστηθέντες αυτής συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων («Γενικός Κανονισμός»), με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία σχετικά με την προστασία δεδομένων και με τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας. Σε κάθε περίπτωση η επεξεργασία πραγματοποιείται στο πλαίσιο των επιλογών του εκάστοτε πελάτη.
 3. Η JOY BLUE έχει υιοθετήσει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας ώστε να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα πελατών από τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια, αλλοίωση, παράνομη γνωστοποίηση ή πρόσβαση (συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως πρόσβασης) καθώς και από την περιττή συλλογή ή περαιτέρω επεξεργασία. Με τα μέτρα αυτά παρέχει ένα ικανοποιητικό επίπεδο ασφαλείας ανταποκρινόμενο στον κίνδυνο, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας.
 4. Η JOY BLUE σεβόμενη το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων απέχει από τη γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων με οποιονδήποτε τρόπο σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του υποκειμένου εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία, π.χ σε δημόσια αρχή με σκοπό τη συμμόρφωση του υποκειμένου με νόμιμη υποχρέωση.
 5. Η JOY BLUE διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που επεξεργάζονται κατ’ εντολή της προσωπικά δεδομένα δεσμεύονται γραπτώς από τις ίδιες υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας.
 6. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν υποβάλλονται σε άλλη επεξεργασία πέραν του σκοπού για τον οποίο συλλέγονται.
 7. Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα το υποκείμενο δεν εναντιώνεται στη διατήρησή τους, με ανώτατο χρονικό διάστημα διατήρησης τα πέντε (5) έτη.
 8. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει αίτημα για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας ή για την άσκηση ενός εκ των δικαιωμάτων του για αντίταξη, ή φορητότητα. Το αίτημα υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Η διεκπεραίωση του αιτήματος θα έχει ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών.
 9. Σκοπός Επεξεργασίας: Η JOY BLUE μπορεί να επεξεργάζεται τα δεδομένα του προκειμένου το υποκείμενο των δεδομένων να λαμβάνει ενημερώσεις, ειδικές εκπτώσεις,, προσφορές και πρόσκληση συμμετοχής, διαγωνισμούς κλπ στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει (διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, κινητό (SMS / viber κλπ)), από τη JOY BLUE. Πιο συγκεκριμένα τα είδη επικοινωνίας που ενδέχεται ο πελάτης να λάβει:
  • Ενημερωτική επικοινωνία: Γενικές ενημερώσεις ( νέα προϊόντα, νέες υπηρεσίες)
  • Επικοινωνία για μαζικές προσφορές: Προωθητικές ενέργειες που απευθύνονται σε όλους τους πελάτες (προσφορές για προϊόντα, διαγωνισμούς, κληρώσεις κλπ) και επικοινωνία στο πλαίσιο διενέργειας διαγωνισμών σε νικητές.
  • Στοχευμένη και προσωπική επικοινωνία: Επιπλέον εξατομικευμένες προσφορές. Για την συγκεκριμένη επεξεργασία η JOY BLUE επεξεργάζεται στοιχεία του υποκειμένου όπως οι αγοραστικές του συνήθειες, η συχνότητα επίσκεψης του στο e-shop, η αξιοποίηση προσφορών – εκπτώσεων που του έχουν γνωστοποιηθεί, ο τόπος διαμονής του, το συνολικό κόστος των αγορών του, ώστε κατόπιν της επεξεργασίας αυτής μέσω ειδικών ενεργειών είναι σε θέση να προσφέρει στον πελάτη ανταγωνιστικές προσφορές.
 1. Η JOY BLUE δεν κοινοποιεί με οποιοδήποτε τρόπο εν όλω ή εν μέρει τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται και τα χρησιμοποιεί μόνο στα πλαίσια του άνω σκοπού συμμορφούμενη με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων («Γενικός Κανονισμός»).

Φορολογικά στοιχεία επιχείρησης

Joy Blue Κατασκευή και Εμπορία Ενδυμάτων ΑΕ

Κατασκευή και Εμπορία ειδών Ιματισμού

‘Εδρα: Θερμοπυλών 54, 10436 Αθήνα

ΑΦΜ: 800712877 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών

Αρ. ΓΕΜΗ: 137881101000